Art direction, grafisk form, webbdesign och illustration

GEDEON DESIGN erbjuder Art Direction på uppdrag. Detta betyder prisvärd service med brett spektrum av formgivningstjänster och andra relaterade tjänster. Projektledning, planering, grafisk formgivning av av trycksaker, tidningsannonser, produktdesign och utställningar. Behöver du hjälp med tryckkontakter så ordnar vi det!

Vad gör vi?

Gedeon Design erbjuder tjänster liknande en design– eller reklam­byrå där pro­jekt­led­ning och art direc­tion är själva grunden. På det lägger man den kompetens som krävs utifrån nätverket. Flex­i­belt, eko­no­miskt och fram­förallt ett gott gehör för ditt och projektets önskemål. GD kan såle­des ta på oss stora som små pro­jekt och fun­gera som kon­sult i mark­nads­fö­rings­frå­gor, råd­gi­vare om designaspek­ter och natur­ligt­vis som Art Director för dina projekt.

Erfarenhet

McDonalds, Ericsson, SONY, Panasonic, Hewlett Packard, KORG, Polaroid, Asics, GB Glace, SEB, RFSL, RFSU, Stockholms Stads Landsting, Return Path, System­bo­la­get, Afton­bla­det, Egmond Tid­skrif­ter, Todd Old­ham Appa­rel, Lex­i­con Inte­ractive, Hotel & Restau­rang­ked­jan J, Ingen­jörs Veten­skaps Akademien (IVA), Rock klub­ben Gear­club– Deba­ser Slus­sen, Eva Rusz– Kog.terapeut, Paul Briss­man– Foto­graf, Boken History of Sci­ence and Technology

Om Jörgen Gedeon

Jörgen GedeonJag är en problemlösare. Med vinkel på design löser jag problem men med dom stora frågorna väl invägda. Jag vänder och vrider på saker. Jag lär mig allt jag kan om bakgrunden och analyserar omgivningen. Jag försöker se problemet an från olika synvinklar. Jag är en vän som vill ge dig bästa möjliga lösning och råd.

Som formgivare strävar jag efter att förmedla kärnan av det som ska kommuniseras, dess personlighet. Varje projekt kräver olika uttryck och karaktär. Vänd och vrid för att hitta bästa anslag.

Som interaktionsdesigner gäller att förutom uttrycket dessutom förmedla den karaktären i användargränssnitt, layout, typografi och symboler. Med samma höga kvalitetsmål oavsett tekniskt eller ekonomiskt utrymme.

Som Art Director ska projektets personlighet förmedlas tillbaka till uppdragsgivaren med stöd av hela produktionsgruppen. Att inspirera och lyfta projekt till högsta möjliga nivå. Inkännande för projektets karaktär och för gruppens gemensamma intryck ger bästa resultat. Slutprodukten ska kännas samlad och fokuserad men kanske också överraskande?
Under resans gång hinner mycket uppfinnas, hittas inspiration till, stötas och blötas idéer och till sist finpoleras. Kvalitét sitter i idéer och och genom helhetens utförande.

Jag ser mig som en positiv och energisk person med målinriktat fokus. En stor dos humor och ett öppet sinne för nya infallsvinklar gör att man kan finna de optimala lösningarna. Jag tror mig ha mycket god hand med kundkontakter och siktar alltid mot högsta möjliga nivå i utförande av mina projekt och helst vida överskrida kundernas förväntningar. Jag arbetar hårt för att hålla en genomgående hög kvalitet i de kreativa och organisatoriska processerna, från idé till färdig produkt. Jag vill ge mina kunder högsta möjliga professionella service och bidra till deras verksamhet i största möjliga mån. Likaså vill jag vara en resurs för mina medarbetare, inte bara yrkesmässigt som kollega utan även som en god vän.